Köpvillkor

Köpvillkor

Gäller från och med den 11 februari 2020

Allmänt

Offitechs köpvillkor gäller för leverans av produkt till kund från och med ovan angivet datum.

Dessa köpvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats. 

Priser & Frakt

Priser anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer på vissa produkter i Offitechs utbud. Offitech äger rätt att ändra priser utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt om 99 SEK tillkommer på leveranser av bläck/toner om inget annat avtalats. För skrymmande gods räknas fraktkostnaden ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. 

Beställning

Genom att genomföra ett köp hos Offitech accepterar kunden dessa köpvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Beställningar hanteras av Köparen enligt uppsatta rutiner via Offitechs webbshop, eller via e-post/telefon till Offitechs kundtjänst. Vid orderläggning via webbshop skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning!" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. 

Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Offitech eller av Offitechs utpekad underleverantörs anlitade transportör. Ansvaret för leveransen övergår till kunden när produkten lämnats av Offitech eller av Offitechs utpekad underleverantör till transportör. Offitech bär inte något ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Betalning

Betalning skall erläggas genom betalning av utställd faktura. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Offitechs bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Offitech rätt att ta ut dröjsmålsränta samt påminnelseavgift.

Felaktigheter i en faktura från Offitech måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Offitech.

Produkterna förblir Offitech egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Offitech rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning och/eller annan säkerhet för framtida leveranser. Offitech är berättigad att när som helst överlåta samtliga sina rättigheter till betalning enligt detta avtal på annan part. 

Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Offitechs kundtjänst. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Offitech.  

Garanti

Garantier på varor kan lämnas av produkternas respektive tillverkare. Offitech lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Återköp

Offitech accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under tio (10) dagar från fakturadatum. Produkten skall vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden skall betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift.

Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Offitech eller faktureras separat. Vid önskemål om återköp skall kund kontakta Offitechs kundtjänst. Kunden ska returnera produkten till Offitech eller annan anvisad part tillsammans med begärda underlag.

Returen skall vara Offitech eller annan anvisad part tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit godkännande om återköp. Frakten skall vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad.

Produkter utanför standardsortiment kan i de flesta fall ej returneras eller återköpas. Beställningsvaror i webshopen innefattas i detta. Kontakta oss gärna för oss se hur det fungerar med just den varan ni beställt.

Reklamation

Kunden skall vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en leverans är felaktig skall kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Offitech, dock senast 10 dagar från fakturadatum. Vid reklamation skall kund kontakta Offitechs kundtjänst. Observera att erhållandet av instruktioner för reklamation inte är att likställa med godkänd reklamation.

Returen skall vara Offitech eller annan anvisad part tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit instruktioner om reklamation. Vid retur av produkten skall returfrakten till Offitech eller annan anvisad part vara betald.

Vidare skall en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten jämte efterfrågade reklamationshandlingar. Är frakten inte betald eller saknas någon handling återsänds produkten till kunden. Returer skall återsändas väl förpackade i godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Offitech förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Ansvar och Force Majeure

Offitechs ansvar omfattar ej ersättning för produktionsbortfall och/eller utebliven vinst, eller annan skada, även om detta beror på sådant fel i utrustningen som normalt omfattas.

Offitech är inte ansvarig för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Offitechs kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Användarstöd

För teknisk support och användarstöd, har Offitech rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till ”Mitt Konto” på Offitechs webbsida skall hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Offitech. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Offitech detta samt byta sitt lösenord.

Övrigt

Offitech förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. De uppgifter som lämnas på Offitech webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.  Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Offitechs skriftliga samtycke. Offitech förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna bestämmelser.